Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Polskie Towarzystwo Dietetyki zwane dalej Towarzystwem ma osobowość prawną.
§ 2
Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
§ 3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba władz mieści się w Katowicach.
§ 4
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 5
Towarzystwo może powoływać jednostki organizacyjne - oddziały działające na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu. Oddziały są jednostkami terenowymi.
§ 6
Towarzystwo posiada własny znak graficzny (logo) oraz może używać własnych pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
Towarzystwo może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. Towarzystwo może wspierać merytorycznie i finansowo, udział swoich członków w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie żywienia i dietetyki oraz ich członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych, o pokrewnych celach działalności. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów na wniosek zainteresowanego, w miarę posiadanych środków finansowych, lub występuje do Zarządu Głównego z prośbą o wsparcie finansowe.
§ 8
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 9
Celem działania Towarzystwa jest:
1. podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki;
2. popieranie rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków Towarzystwa oraz w różnych grupach społecznych;
3. ochrona i promocja zdrowia;
4. prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych;
5. edukacja żywieniowa społeczeństwa w zdrowiu i chorobie;
6. współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej;
7. przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce;
8. podnoszenie rangi zawodu dietetyka;
9. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej członków Towarzystwa.
§ 10
Cele określone w § 9 Towarzystwo realizuje poprzez:
1. organizowanie sesji popularno – naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki przez środki masowego przekazu;
2. organizowanie różnych form samokształcenia członków Towarzystwa;
3. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi;
4. publikowanie monografii, broszur informacyjnych oraz artykułów np. w czasopismach medycznych i żywieniowych;
5. uczestnictwo członków Towarzystwa w prowadzeniu badań naukowych;
6. współdziałanie z organami administracji publicznej;
7. uczestnictwo w organizowanych przez organizacje międzynarodowe o pokrewnych celach działalności projektach, sympozjach i zjazdach;
8. wydawanie opinii, wytycznych, zaleceń oraz rekomendacji w zakresie działań Towarzystwa;
9. włączanie się i/lub realizowanie zadań z zakresu pożytku publicznego.
§ 11
Szczegółowe formy realizacji celów Towarzystwa są następujące:
1. działalność statutowa nieodpłatna:
1.1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z PKD);
2. działalność gospodarcza
2.1. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD);
2.2. działalność wspomagająca edukację (85.60. P PKD);
2.3. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej i niesklasyfikowana (85.14.F PKD);
2.4. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B PKD);
2.5. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z PKD);
2.6. sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.63.B PKD);
2.7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
2.8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
2.9. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych
§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków honorowych.
§ 14
1. Członek zwyczajny Towarzystwa musi posiadać następujące kwalifikacje:
1.1. ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub
1.2. tytuł zawodowy co najmniej licencjata na kierunku dietetyka, lub
1.3. rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku zdrowie publiczne w specjalności dietetyka i uzyskanie tytułu licencjata lub,
1.4. rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności lub w zakresie żywienie człowieka i uzyskanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na tym kierunku
§ 15
1. Rejestr członków Towarzystwa prowadzi Zarząd Główny w systemie elektronicznym.
2. Członkowie zwyczajni oraz honorowi należą organizacyjnie do właściwego oddziału wskazanego we wniosku elektronicznym.
3. Brak uiszczenia opłaty członkowskiej przez członka do 30 czerwca każdego roku skutkuje skreśleniem z listy członków zwyczajnych.
4. Skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Oddziału.
5. Przyjęcie członka zwyczajnego do Towarzystwa następuje na mocy głosowania zwykłą większością głosów przez członków Zarządu Głównego, podjętego w członkowskim systemie elektronicznym w ciągu jednego miesiąca od dnia rejestracji.
6. Od uchwały Zarządu Głównego o nie przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje prawo do odwołania się wraz z uzasadnieniem do Krajowego Zjazdu Delegatów, w terminie 14 dni od dnia elektronicznego dostarczenia jej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się w systemie członkowskim.
Posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów w temacie odwołań odbywają się w trybie obiegowym. Delegaci głosują w systemie członkowskim za przyjęciem lub odrzuceniem członkostwa osoby odwołującej się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
7. Składka członkowska jest obowiązkowa i wnoszona jest do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego poprzez system elektroniczny lub przelew bankowy.
8. Członek nowoprzyjęty w poczet Towarzystwa nabywa wszelkie prawa członkowskie z chwilą opłaty składki członkowskiej.
9. Brak zapłaty składki członkowskiej w terminie wskazanym w §15 pkt 7 skutkuje zawieszeniem wszelkich praw członkowskich. Przywrócenie praw następuje po uregulowaniu w systemie członkowskim należności nie później niż w terminie określonym w §15 pkt 3.
§ 16
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Towarzystwa .
2. Członek honorowy oprócz uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, ma prawo uczestnictwa w zjazdach, szkoleniach i zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.
3. Członek honorowy posiada obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich oraz ponoszenia innych kosztów.
4. Nadanie i odebranie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu właściwego oddziału.
§ 17
1. Członek zwyczajny ma:
1.1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa;
1.2. prawo do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków do władz Towarzystwa;
1.3. prawo uczestniczenia we wszelkich formach działalności, służących realizacji celów statutowych Towarzystwa;
1.4. możliwość korzystania z pomocy Towarzystwa;
1.5. prawo do uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji celów Towarzystwa;
1.6. prawo do odwołania się od decyzji Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów;
1.7. prawo do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu zleconej przez Władze towarzystwa, działalności na rzecz Towarzystwa, określonej w niniejszym statucie.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
2.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
2.2. aktualizowania danych osobowych w systemie członkowskim;
2.3. opłacania składek członkowskich na rzecz właściwego Oddziału Towarzystwa;
2.4. czynnego udziału w działalności Towarzystwa;
2.5. postępowania w życiu zawodowym w sposób nie uchybiający godności członka Towarzystwa, w szczególności członek nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi Towarzystwa;
2.6. dbania o mienie Towarzystwa.
§ 18
1. Członkostwo w Towarzystwie wygasa w przypadku:
1.1. śmierci członka;
1.2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia członka praw publicznych;
1.3. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, potwierdzonego pisemnym oświadczeniem doręczonym Zarządowi Głównemu;
1.4. prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
1.5. skreślenia przez Zarząd Główny z listy członków z powodu naruszenia statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
1.6. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nie płacenia składek członkowskich w terminie określonym w §15 pkt 3. Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków Towarzystwa po zawnioskowaniu do Zarządu Głównego, uregulowaniu zaległych składek oraz wniesieniu opłaty za ponowne rozpatrzenie wniosku. Wysokość opłaty za ponowne rozpatrzenie wniosku ustalana jest uchwałą Zarządu Głównego;
1.7. skreślenia przez Zarząd Główny z listy członków z powodu prowadzenia działalności na szkodę Towarzystwa.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

PRZEPISY OGÓLNE
§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
1.1. Krajowy Zjazd Delegatów;
1.2. Zarząd Główny;
1.3. Główna Komisja Rewizyjna;
2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata.
3. Członkowie władz Towarzystwa mogą pobierać wynagrodzenie na zasadach określonych w Ustawie o stowarzyszeniach.
4. Członkami władz Towarzystwa nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie Głównym lub w Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
5.1. upływu kadencji;
5.2. ustania członkostwa w Towarzystwie;
5.3. pisemnego zrzeczenia się funkcji we władzach;
5.4. odwołania przez Krajowy Zjazd Delegatów;
5.5. zawieszenia członkostwa lub skreślenia z listy członków PTD.
6. Posiedzenia Władz Towarzystwa mogą odbywać się w trybie tele i video-konferencji. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy zastosowaniu systemu elektronicznego.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
§20
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem stowarzyszenia, zastępującym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach Walne Zgromadzenie Członków, w przypadku gdy liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 100.
2. Delegatów do Krajowego Zjazdu Delegatów wybiera się spośród członków właściwego oddziału, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków właściwego oddziału. Każdy oddział wybiera delegatów w liczbie nie większej niż 10% liczby członków zwyczajnych danego oddziału.
3. Mandat delegata ważny jest przez okres kadencji Władz Zarządu Oddziału.
4. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
5. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jako zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny raz w roku w terminie do końca II kwartału następnego roku kalendarzowego kadencji, powiadamiając członków Towarzystwa o jego miejscu, terminie i
proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
6. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Główny co cztery lata.
7. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
7.1. z własnej inicjatywy na podstawie Uchwały;
7.2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione Zarządowi na piśmie w postaci Uchwały;
7.3. na podstawie pisemnej Uchwały Zarządu Oddziału;
7.4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
8. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się w terminie co najmniej 14 dni od dnia otrzymania żądania, wniosku lub uchwały i obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.
9. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów może być rozszerzony uchwałą podjętą większością 2/3 obecnej liczby delegatów.
10. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania delegatów w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Zjazdu 15 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 21
Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów:
1. wybór prezydium i uchwalenie porządku obrad;
2. ustalanie kierunków działalności Towarzystwa;
3. podejmowanie uchwał w sprawie rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
4. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
6. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału;
7. podejmowanie uchwał, na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządów Oddziałów, w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich oraz uchwalenia budżetu Towarzystwa;
8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Towarzystwa;
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Polskiego Towarzystwa Dietetyki do Organizacji Międzynarodowych lub rezygnacji z przynależności do nich;
11. rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu Głównego o odrzuceniu przyjęcia w poczet członków PTD;
12. podejmowanie innych uchwał, wymagających stanowiska Krajowego Zjazdu Delegatów;
13. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

ZARZĄD GŁÓWNY
§ 22
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi 7 osób wybranych spośród delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd spośród siebie wybiera:
2.1. Prezesa w głosowaniu jawnym spośród członków nowo wybranego Zarządu Głównego, chyba że Zarząd postanowi inaczej;
2.2. dwóch zastępców Prezesa;
2.3. sekretarza;
2.4. skarbnika;
2.5. oraz 2 członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionej liczby osób wchodzących w skład Zarządu Głównego. Na podstawie uchwały wszystkich członków Zarządu Głównego, Zarząd Główny może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu, zarządza się 15 minutową przerwę, po której następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego, informując o terminie posiedzenia oraz o porządku posiedzenia pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu Głównego przewodniczy obradom Zarządu Głównego.
6. Zarząd Główny może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Zarządu Głównego wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.
7. Zarząd Główny jest pracodawcą dla zatrudnionych osób pracujących na rzecz Towarzystwa. W imieniu Zarządu Głównego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu Głównego.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
1.1. realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów, zgodnie z jego celami statutowymi;
1.2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
1.3. podejmowanie uchwał w sprawie planów działalności Towarzystwa w zgodzie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;
1.4. podejmowanie uchwały w sprawie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
1.5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia środków finansowych przez Zarząd Główny pochodzących ze źródeł zewnętrznych, za wyjątkiem pochodzących z bieżącej działalności statutowej;
1.6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego przez Zarząd Główny;
1.7. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd Główny;
1.8. wnioskowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów o proponowanej wysokości składki członkowskiej;
1.9. podejmowanie uchwał w sprawie zasad oraz terminów płatności składek członkowskich;
1.10. podejmowanie uchwał, w szczególnych przypadkach, w sprawie zwolnienia członka Towarzystwa z obowiązku płacenia składek członkowskich na czas określony lub nieokreślony;
1.11. podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów;
1.12. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, odmowy utworzenia lub likwidacji oddziału Towarzystwa;
1.13. podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia swojego składu;
1.14. sporządzanie i składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;
1.15. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Komisji, Sekcji lub innych jednostek do zadań celowych;
1.16. koordynowanie działalności oddziałów, sekcji, komisji i innych jednostek organizacyjnych;
1.17. zlecanie wyspecjalizowanej firmie sporządzenia sprawozdań finansowych z działalności Towarzystwa na potrzeby Urzędu Skarbowego;
1.18. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa. W takim przypadku Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału;
1.19. prowadzenie rejestru członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki;
1.20. zatwierdzanie, odrzucanie wniosków kandydatów do członkostwa w Polskim Towarzystwie Dietetyki;
1.21. wykreślanie członków z rejestru Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 24
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa sprawującym kontrolę finansową nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionej liczby członków. Na podstawie uchwały wszystkich członków Komisji, Komisja może podjąć decyzje o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, informując o terminie posiedzenia oraz o porządku posiedzenia pozostałych członków Komisji. Przewodniczący Komisji przewodniczy obradom Komisji.
7. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego.
8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
9. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień odnośnie spraw będących przedmiotem kontroli.
§ 25
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa;
1.2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
1.3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków;
1.4. prawo do żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
1.5. podejmowanie uchwał o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminach przewidzianych statutem;
1.6. składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów wniosków o udzielnie lub nie udzielnie absolutorium dla Zarządu Głównego;
1.7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;
1.8. wyznaczenie spośród członków Głównej Komisji Rewizyjnej pełnomocnika, o którym mowa w § 40 pkt. 5 i 6.
1.9. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Komisji Rewizyjnej wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział V
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 26
1. Zarząd Główny może tworzyć lub likwidować oddziały.
§ 27
1. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa nieposiadającymi osobowości prawnej.
2. Oddział realizuje cele statutowe Towarzystwa z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
3. Oddział może utworzyć grupa co najmniej 20 osób.
4. Wniosek o utworzenie oddziału zainteresowane osoby kierują na piśmie do Zarządu Głównego. Wniosek powinien zawierać proponowaną siedzibę władz Oddziału, terenu jego działalności, oraz listę osób będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz (Wzór wniosku określa Uchwała Zarządu Głównego).
5. Uchwały Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinny być podejmowane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Zarząd Główny bada i ocenia wniosek pod kątem jego zgodności z celami statutowymi Towarzystwa, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia oddziału.
7. W uchwale o utworzeniu oddziału Zarząd Główny ustala nazwę oddziału.
8. Zarząd Główny po utworzeniu Oddziału, dokonuje jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
9. Oddziały mogą używać pieczęci według wzoru określonego Uchwałą Zarządu Głównego.

WŁADZE ODDZIAŁU
§ 28
1. Władzami Oddziału są:
1.1. Walne Zgromadzenie Oddziału;
1.2. Zarząd Oddziału;
1.3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Posiedzenia Władz Oddziału mogą odbywać się w trybie tele i video-konferencji. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy zastosowaniu systemu elektronicznego.
§ 29
1. Kadencja wszystkich władz Oddziału Towarzystwa trwa cztery lata. W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić swój skład o nowych członków w liczbie nie przekraczającej ½ składu. Na miejsce ustępującego członka do Zarządu Oddziału wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU
§ 30
1. Walne Zgromadzenie Oddziału stanowi zebranie wszystkich członków Oddziału. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia 15 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.
§ 31
1. Walne Zgromadzenie Oddziału jako zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Oddziału Towarzystwa z własnej inicjatywy, powiadamiając wszystkich członków Zgromadzenia oraz Zarząd Główny o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni od dnia otrzymania żądania przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia, które odbywa się przynajmniej raz na 4 lata.
§ 32
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 33
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
1.1. uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Oddziału Towarzystwa;
1.2. wybór Zarządu Oddziału Towarzystwa;
1.3. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału;
1.4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
1.5. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Oddziału Towarzystwa.
§ 34
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest:
2.1. na żądanie Zarządu Głównego;
2.2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału;
2.3. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;
2.4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału Towarzystwa.

ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 35
1. Zarząd Oddziału składa się z 6 osób wybranych zwykłą większością głosów spośród wszystkich członków oddziału uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu jawnym.
2. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie:
2.1. Przewodniczącego w głosowaniu jawnym spośród członków nowo wybranego Zarządu Oddziału, chyba że Zarząd postanowi inaczej;
2.2. dwóch Wiceprzewodniczących;
2.3. Sekretarza;
2.4. Skarbnika;
2.5. jednego Członka Zarządu Oddziału.
3. Przewodniczący Zarządu Oddziału kieruje pracą Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionej liczby osób wchodzących w skład Zarządu. Na podstawie uchwały wszystkich członków Zarządu, Zarząd może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Oddziału. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu, zarządza się 15 minutową przerwę, po której następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
6. Zarząd Oddziału może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Zarządu Oddziału wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.
§ 36
1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1.1. zaprzestania działalności faktycznej przez Oddział lub zmniejszenia w okresie całego roku stanu liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania Oddziału;
1.2. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału;
1.3. stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub innymi przepisami prawa.
§ 37
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Towarzystwa należy:
1.1. realizowanie uchwał Zarządu Głównego;
1.2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału;
1.3. weryfikacja statusu członków oddziału oraz przekazanie wniosku do Zarządu Głównego w sprawie wykreślenia z listy członków osób zalegających ze składkami zgodnie z §15 pkt. 3 i 4 Statutu. Przekazanie Uchwały do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od terminu określonego w §15 pkt. 3 Statutu;
1.4. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu, po uzgodnieniu z Zarządem Głównym;
1.5. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego;
1.6. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
1.7. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Oddziału za każdy rok kalendarzowy i przekazanie ich do Zarządu Głównego nie później niż do końca stycznia roku następnego;
1.8. przygotowanie projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia Oddziału;
1.9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Oddziału;
1.10. inne zadania zlecone przez Walne Zgromadzenie Oddziału;
1.11. dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na subkoncie oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym;
1.12. przekazywanie składki członkowskiej EFAD za wszystkich członków Oddziału na konto Zarządu Głównego.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 38
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób wybranych zwykłą większością głosów spośród wszystkich członków oddziału uczestniczących w Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Komisji Rewizyjnej wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.
5. Uchwały Komisji Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionej liczby członków. Na podstawie uchwały wszystkich członków Komisji, Komisja może podjąć decyzje o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu, zarządza się 15 minutową przerwę, po której następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
6.1. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
6.2. sprawdzanie zgodności pracy Zarządu Oddziału z uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału i Statutem;
6.3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału;
6.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Oddziału;
6.5. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału;
6.6. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z przepisami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
6.7. podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Oddziału, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminach przewidzianych Statutem.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.
§ 40
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału Towarzystwa .

Rozdział VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 41
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
1.1. nieruchomości;
1.2. ruchomości;
1.3. fundusze: składki członkowskie, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, wpływy z działalności statutowej oraz przychody z działalności statutowej odpłatnej.
2. Za majątek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki odpowiedzialni są wszyscy członkowie Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny celem bieżącej działalności tworzy subkonta dla poszczególnych oddziałów, na których gromadzone są środki finansowe pochodzące między innymi ze składek członkowskich oraz działalności statutowej odpłatnej oddziału.
4. Do reprezentowania Towarzystwa, składania w jego imieniu oświadczeń woli, do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym Prezes Zarządu Głównego, działający łącznie.
5. Do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu Głównego oraz reprezentowania członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki w sporach z członkami Zarządu Głównego upoważniony jest wyznaczony pełnomocnik - członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.
6. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.
7. Ustępujący Zarząd Główny i Zarząd Oddziału rozlicza się z powierzonego majątku ze swoim następcą dokumentem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie, bezpośrednio po wyborze nowych Władz Towarzystwa. W przypadku gdy w wyniku wyborów skład osobowy Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału nie ulega zmianie, protokołu nie sporządza się.
8. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady rachunkowości ustala Zarząd Główny.
9. Towarzystwo przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową.
§ 42
1. Zabrania się:
1.1. udzielania pożyczek, zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozo-stają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
1.2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
1.3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
1.4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa powziętych w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 2/3 głosów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
§ 44
1. Uchwałę w sprawie likwidacji Towarzystwa podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
1. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa oraz wszystkich oddziałów.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
§ 45
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.